nav-left cat-right
cat-right

סריקת ערוצים לפי סוג ממיר לווין

סריקת ערוצים לפי סוג ממירי לווין: more

המדריך בא להסביר כיצד לתכנת כל תדר ברוב הממירים הקיימים כיום בשוק. כיון ערוצים בצורה פשוטה ומוסברת שלב אחרי שלב.

בעקבות שינוי התדרים של הערוצים הישראלים בלווין עמוס בחרנו לתת מענה והסבר טכני כיצד לבצע כיוון מחדש לרוב המכשירים הקיימים היום בשוק.

התדרים החדשים של הערוצים הינו:

ערוץ 11 וערוץ 33 עברו לתדר 11647 לא השתנו : 08520 Symbole Rate: VerticalPolarization:

ערוץ 22 וערוץ 10 עברו לתדר 11658 לא השתנו: 08520 Symbole Rate: VerticalPolarization

כדי להכניס את התדרים החדשים יש לעשות הפעולות הבאות באתם לסוג ממיר שברשותכם.

 

רשימת סוגי הממירים בהן נעסוק:

ממירי arion  ו מציק 205 ממירי  dreamsat1590

ממיר דגם Konka ממירי 9000 Next

ממיר דגם Topfield

ממיר דגם FOX

ממיר דגם VisionNet ו G2

ממיר דגם A.R.T. ודומים לו !

ממיר DREAMBOX ואו cube cape 200s

ממיר VISIONET 3100 /2100

 

ממירי arion  וממיר מציק 205

ללחוץ על כפתור Menu בשלט

עם החיצים יש להגיע search channel

לרדת לשורה שנייה – manual search וללחוץ OK בשלט הקש 4 פעמים 0

לבחור בלווין עמוס (עי דפדוף עם החיצים) לרדת לשורה שנייה frequency

החלף את התדר 11127 לתדר 11647 , ע"י לחיצה על מספרי השלט.

שורה שלישית Symbole Rate- להכניס  – 8520 ,במספרים בשלט.

שורה רביעית לבחור Vertical ,עי הוזזת החץ ימינה.

שורה שביעית – עי הוזזת החץ ימינה לבחור באופציה של FTAONLY

שורה שמינית – Start Search – ללחוץ OK בשלט

לאחר מכן יש לחזור על הפעולה בשנית עם התדר השני 11658, עבור ערוץ 22 ו 10.

ממיר dreamsat1590

ללחוץ על כפתור Menu בשלט עבור עם החצים ימינה על לצלחת Installation לחץ OK

שורה שלישית – יש לבחור Manual , לחץ OK.

בחר את הלווין AMOS לחץ כפתור ירוק בשלט F1

TP Edit בחלון שנפתח לאשר Add ע"י OK בשורה TPFreq הקש תדר ע"י השלט 11647

שורה מתחת Polarization להזיז את ימינה למצב Vertical

שורה מתחת symbol Rate הקש בעזרת השלט 08520

לחץ על הכפתור הכחול בשלט F5 לחץ EXIT בשלט פעם אחת.

לחץ כפתור אדום F2 בשלט TP Scan

לאחר מכן יש לחזור על הפעולה בשנית עם התדר השני 11658, עבור ערוץ 22 ו 10.

לחץ EXIT בשלט עד ליציאה מלאה .

ממיר דגם Konka ממיר Next9000

ללחוץ על כפתור Menu בשלט לרדת לשורה שניה – Installtion וללחוץ OK בשלט

לרדת לשורה שלישית – Manual Search וללחוץ OK בשלט ייפתח דף חדש – יש לעשות את הפעולות הבאות

לבחור בשורה הראשונה את הלווין Amos 1,2 ,לחיצה על כפתור OK בשלט ודפדוף עי החיצים מעלה מטה

לאחר מציאת הלווין עמוס ללחוץ OK בשלט.

לרדת לשורה שניה – Transponder – להקיש OK בשלט ולדפדף עם החיצים עד שמגיעים לשורה שכתוב בה

NEW לבחור את השורה על ידי לחיצה OK בשלט.

שורה שלישית – Frequency – להקיש את הספרות 11647 עי המספרים בשלט

שורה רביעית – Symbol Rate – להקיש את הספרות 08520

שורה חמישית – עם החץ ימינה לבחור ב- VER

שורה השישית – לבחור עם החץ ימינה ב-ONE TP

שורה שביעית וללחוץ OK בשלט בתום הסריקה ללחוץ פעמיים על EXIT בשלט,

הערוצים יופיעו אחרונים בסדר הערוצים.
לאחר מכן יש לחזור על הפעולה בשנית עם התדר השני 11658, עבור ערוץ 22 ו 10.

ממיר דגם Topfield

ללחוץ בשלט על כפתור Menu

שורה רביעית – Installation וללחוץ OK בשלט

שורה שנייה – Service Search וללחוץ OK בשלט

שורה ראשונה – יש לבחור בלווין Amos ,ללחוץ OK בשלט ולבחור בלווין Amos.

שורה שנייה – יש לבחור Manual ,עי הוזזת החץ ימינה.

שורה שלישית – להקיש את התדר 11647 ,הקשה במספרים בשלט.

שורה רביעית Symbole Rate  — להכניס  – 8520 ,במספרים בשלט.

שורה חמישית – לבחור Vertical ,עי הוזזת החץ ימינה.

שורה שביעית – על ידי הוזזת החץ ימינה לבחור באופציה של FTAONLY

שורה שמינית – Start Search – ללחוץ OK בשלט ייפתח חלון חדש

ובו ייסרקו שני הערוצים – 11 ו-33 בסיום הסריקה יש ללחוץ OK,

הערוצים יופיעו אחרונים בסדר המספרי בממיר

לאחר מכן יש לחזור על הפעולה בשנית עם התדר השני 11658, עבור ערוץ 22 ו 10.

ממיר דגם FOX

ללחוץ על כפתור Menu בשלט עבור עם החצים ימינה על לצלחת Install

לרדת לשורה שנייה – Search channel TP וללחוץ OK בשלט

עמוד על התדר מתוך הרשימה 11177 [בפעם השנייה 11127]

לחץ על הכפתור הצהוב בשלט AUDIO

הקש את התדר החדש 11647 , שאר הנתונים לא משתנים.

לחץ על כפתור אדום בשלט PAUSE יש להעביר בחלון שנפתח OK to update ל- ok ולהמתין שנייה החלון יחזור לרשימה תדרים.

לחץ OK על התדר. עמוד על Start ולחץ OK לאחר הסריקה לחץ OK לחץ EXIT בשלט

ובחלון שנפתח ok to save לעבור ל OK ע"י החצים ולאשר OK בשלט.

לאחר מכן יש לחזור על הפעולה בשנית עם התדר השני 11658, עבור ערוץ 22 ו 10.

לחץ EXIT בשלט עד ליציאה מלאה

ממיר דגם VisionNet ו G2

ללחוץ בשלט על כפתור Menu

לרדת לשורה שנייה – Installation ללחוץ OK בשלט

בשורה הראשונה – Channel Search – ללחוץ OK בשלט

בדף החדש שייפתח – יש לעשות את הפעולות הבאות:

שורה ראשונה – יש לבחור בלווין Amos 12 ,את הבחירה יש לעשות עי הקשת על מקש OK בשלט.

יש ללחוץ על הכפתור האדום בשלט ,מקש שמאלי תחתון בשלט. ייפתח דף חדש – יש לעשות את הפעולות הבאות –

לרדת לשורה שנייה – Transponder – להקיש 11647

לרדת לשורה שלישית – Symbole Rate – להקיש 08520

לרדת לשורה רביעית Polarization – לבחור עם חץ ימינה – Vertical

לרדת לשורה חמישית – Search Option – לבחור עם החיצים ב-ONETP

לרדת לשורה השישית – SEARCH וללחוץ OK בשלט בתום הסריקה יש ללחוץ OK בשלט

ולהמתין לשמירת הנתונים הערוצים יופיעו אחרונים בסדר המספרי בממיר.

לאחר מכן יש לחזור על הפעולה בשנית עם התדר השני 11658, עבור ערוץ 22 ו 10.

ממיר דגם A.R.T. ודומים לו

ללחוץ על כפתור Menu בשלט

עם החיצים יש להגיע לקובייה השלישית מימין ,ציור של כלי עבודה, – Installation

לרדת לשורה שנייה – Channel Search וללחוץ OK בשלט נפתח דף חדש – Channel Search

לרדת לשורה שנייה – לבחור בלווין עמוס (עי דפדוף עם החיצים)

לרדת לשורה רביעית – Transponder וללחוץ על הכפתור האדום בשלט (AUDIO)

בשורה החמישית  לשנות את התדר ל- 11647

בשורה השישית – לשנות את ה-symbol rate ל- 8520

בשורה השביעית – polarization – יש לבחור ב-ver

לרדת לשורה האחרונה לבחור Search TP (עי דפדפוף בחיצים) – ללחוץ OK

הממיר יסרוק מחדש את הערוצים 11 ו-33 בתום הסריקה יש ללחוץ EXIT בשלט

לאחר מכן יש לחזור על הפעולה בשנית עם התדר השני 11658, עבור ערוץ 22 ו 10.

ממיר DreamBox ואו cube cape200s

ללחוץ על כפתור Menu בשלט

עבור עם החץ ימינה על ל – SETUP הקש OK בשלט

שורה שנייה service searching הקש OK לרדת עד ל – Manual transponder scan בחר בחלון את הלווין עמוס

לרדת עם החץ מטה הקש את התדר 11647 בעזרת השלט

רד עם החץ מטה סמן V בInv ע"י לחיצה על OK

הזז ימינה עם החצים העבר לPolarity Vertical

העבר FEC למצב אוטומט.

Symbol rare  08520

לחץ על הכפתור הירוק בשלט

לאחר מכן יש לחזור על הפעולה בשנית עם התדר השני 11658, עבור ערוץ 22 ו 10.

ממיר VisionNet 3100 /2100

ללחוץ על כפתור Menu בשלט

עבור עם החץ ימינה על ל – installation בשלט

רד ל service search לחץ OK בשלט

בשורה הראשונה בחר לווין עמוס בחלק העליון ב satellite

בשורה השנייה search mode בחר עם החצים במצב manual

בשורה השלישית  לשנות את התדר ל-11647

בשורה הרביעית ת – לשנות את ה-symbol rate ל- 8520

בשורה החמישית – polarization – יש לבחור ב-ver

בשורה האחרונה לחץ על start seatch

לאחר מכן יש לחזור על הפעולה בשנית עם התדר השני 11658, עבור ערוץ 22 ו 10.רשתות תקשורת בכבלים | הפצת אופטית | העלאת שידורים ללווין | ערוצים לפי תחומים בלווין | ערוצי HD | חבילות בלווין | ממיר דיגיטלי קרקעי | צלחות לווין |אינטרקום | מערכות הבטחה | מרכזיה טלפוניה | מגברי הספק | כיצד עובדת צלחת לווין | קשת הלווינים | סרטי הדרכה בלווין | כתבות בתחום הלווין | מערכת להתקנה עצמית | ציוד מדידה | עזרים ותוכנות | גלריה